Lahtin, Leonid Kuzmich

Family name

Lahtin

First name

Leonid

Middle name (letters)

Kuzmich